top of page

FAQ

Per ulteriori domande puoi utilizzare il nostro servizio clienti.

 • DO WE HAVE INTERNATIONAL SHIPPING?
  Yes we do! We ship from Belgium to any country.
 • HOW LONG DOES IT TAKE TO SHIP MY ORDER?
  Since everything is hand-made, shipping can take up 1 to 8 working days. Everything depends on availability and how busy it is at the gc office.
 • CAN I RETURN IF SOMETHING DOESN'T FIT?
  Yes returning is possible if and only the clothes are still in good conditioning and if it isn't longer than 2 weeks. Send us a e-mail with order number and problem we will consider it and send u return information. ( gabbaclique@gmail.com )

Furgone modello

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop B2C

 

Ondernemingsgegevens 


Progetto Inca

Cricca Gabba

gabbaclique@gmail.com
0032/471782565

0693.859.311

 

[Naamloze vennootschap, Dothée Inka, Ceulemansstraat 59 te 2627 Schelle, RPR Anversa


Articolo 1: Algemene bepalingen


Il sito di e-commerce di Gabba Clique, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Ceulemansstraat 59 te 2627 Schelle, BTW BE 0693.859.311, RPR Antwerpen, Gabba Clique biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door an bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Gabba Clique moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van all other voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.


Articolo 2: Prezzo


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en tutte le altre verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. Le belle foto di alta qualità hanno una decorazione da letto ed elementi che possono essere apprezzati di non essere inclusi nel prezzo.

 

Articolo 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de catalogue online en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden information onvolledig is, material fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Gabba Clique niet. Gabba Clique è quello che è il juistheid e il volledigheid van de aangeboden information leslechts gehouden tot een middelenverbintenis. Gabba Clique è in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- di drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Gabba Clique. Gabba Clique non è in grado di fornire alcuna parola d'ordine per il suo prodotto non incluso. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Articolo 4: Online aankopen

 

Quando un prodotto viene acquistato, è possibile trovare il prodotto più vicino al prodotto in gewenste  kleur(en) en aantallen, questa parola indica che è stato visualizzato. Afhankelijk van het eindbedrag worden er eventueel verzendingskosten aangerekend, deze worden duidelijk aangegeven. Ho alcune volte algemene voorwaarden aanvaarden om over te gaan tot aankoop om vervolgens over te gaan tot betaling. L'apertura di queste fasi è un'operazione definitiva in corso, un'e-mail di presentazione con l'acquisizione di tutte le informazioni utili sfruttando un collegamento a tutte le altre informazioni.


Il Klant ha la forza di prendere le decisioni di volgende betaalwijzen

 • tramite kredietkaart

 • tramite bankkaart 

 • tramite overschrijving op rekeningnummer BE56001835908488

 • PayPal

Gabba Clique è un bestelling te weigeren ingevolge un ernstige tekortkoming van de Klant con scommesse su bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Articolo 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Alle goederen worden geleverd op het door jouw bij je bestelling aangegeven address.

 

Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 3 à 5 werkdagen. 

 

Indien un articolo non disponibile in stock è, e il tuo consiglio anche sul webshop alvorens è un bestelling plaatst. Ti informiamo sull'utilizzo del termine di leva nell'ordine in cui riveliamo che stiamo esaminando la piattaforma del bestelling. 

Wij garanderen wel een levering binnen maximum 30 kalenderdagen.

 

La leva è gratuita per € 50, al di fuori di € 50 rekenen abbiamo € 4,95 aan.

 

De verzending van de goederen gebeuren destrieri op ons risico.

 

Indien de door on geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk schriftelijk melden en de artikelen terugsturen naar on binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst, uiteraard staan wij dan in voor de retourkosten.

 

Indien er door overmacht een levering niet kan nagekomen worden dan zoeken we (de klant en Gabba Clique) samen naar een gepaste oplossing. Onder overmacht vallen bv stakingen, storageen in een telecommunicatienetwerk of communicatiesystemen, niet tijdige levering van onze toeleveranciers of problemen met onze webshop.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Riuscì ad andare oltre il Klant facendo leva sul vervoerder, mentre il vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren e quel keuze niet di Gabba Clique era geboden. 

 

Articolo 6: Eigendomsvoorbehoud

Gli articoli di geleverde blijven tot op the moment van gehele betaling door de Klant, l'esclusiva proprietà di Gabba Clique. 

De Klant verbindt er zich toe zo requisitig derden op het eigendomsvoorbehoud van Gabba Clique te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou come leggen.

 

Articolo 7: Herroepingsrecht

 

La presentazione del tuo articolo è già stata creata per Klanten in una raccolta di articoli online di consumo aperta da Gabba Clique.

 

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Gabba Clique (Ceulemansstraat 59 te 2627 Schelle,gabbaclique@gmail.com), via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

 

Con il termine per l'eroismo a un livello minimo di Klant, il mededeling mededeling zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn è verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Gabba Clique heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Gabba Clique, Coveliersstraat 15 te 2600 Berchem (Anversa). De Klant è opportunamente quando il termine goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen è verstreken.

 

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

 

De Klant dice che la vendita di articoli terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verzocht in verpacking, met all erbij geleverde accessori, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Gabba Clique zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor alke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant quel verder gaat dan nodig è om de aard, de kenmerken e de working van de goederen vast te stellen. 

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is that de consumer het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Gabba Clique all tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standard leveringskosten, an de Klant terug betalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Gabba Clique op de hoogte è gestita dalla beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Gabba Clique wachten met de terugbetaling totdat hij all goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip prima valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering and de door Gabba Clique geboden goedkoopste standard levering worden niet terugbetaald.

 

Gabba Clique betaalt de Klant si incontra con hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke person bestemd zijn;

 

Articolo 8: Garanzia

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consumer wettelijke rechten. Questa garanzia d'acqua è data dal fatto che si fa leva sulla prima auto. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpacking van de goederen te attenzione.


I tuoi articoli online sono stati contattati da Klant per questo motivo, quindi contatta Klant op te nemen con Gabba Clique klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Gabba Clique.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Gabba Clique zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of errato gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Articolo 9: Klantendienst 


De klantendienst van Gabba Clique è bereikbaar op het telefoonnummer +0032471782565, via e-mail op gabbaclique@gmail.com o per posta op het volgende adres Ceulemansstraat 59 te 2627 Schelle. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Articolo 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Gabba Clique beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interesse van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% on het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Gabba Clique zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Articolo 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Project Inka respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persononsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketing doeleinden.

 

U beschikt over an wettelijk recht op inzage and evenuele correctie van uw persononsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Project Inka, Ceulemansstraat 59 te 2627 Schelle, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw personsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Project Inka, Ceulemansstraat 59 te 2627 Schelle, info@apulleke.be.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke information en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. La parola chiave codificata opgeslagen, Gabba Clique heeft dus geen toegang tot la parola chiave.

 
Gabba Clique è online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke page's van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op gabbaclique@gmail.com.

 

Articolo 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Un cookie è un testo migliore e che porta il server di un sito web nel browser del computer del tuo dispositivo mobile geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. I cookie non possono essere utilizzati per identificare le persone, un cookie può annullare l'identificazione di una macchina. 

 

[…] [Vermelden welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

I 'cookie di prima parte' sono i cookie tecnici che vengono utilizzati per il sito bezochte zelf e per tutto il tempo necessario per il funzionamento ottimale del sito. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

I "cookie di terze parti" sono i cookie die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing di advertentieplug-in. Bv. cookie di Facebook di Google Analytics. I cookie possono essere rimossi dal sito prima di essere scaricati – questo può essere gestito tramite un blocco del sito Web, con la verifica di questa politica, la navigazione in tutto il mondo sul sito Web echter niet verhindert].

 

È possibile installare i cookie sul proprio browser Internet in modo che non vengano accettati, quindi è possibile installare una parola cookie o installare i cookie solo dopo l'ultima parola difficile da visualizzare.  È possibile farlo tramite l'installazione van uw browser (tramite la funzione di aiuto). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicazionis niet zal kunnen gebruiken. 

 

Porta gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Articolo 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de altre bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Gabba Clique om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten . 

 

Articolo 14: Wijziging voorwaarden 


Questa parola d'ordine dice che altre parole d'ordine erano esplicite sulla parola scritta, e alcune parole d'ordine di Gabba Clique. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Articolo 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische comunicazioni e back-up als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Articolo 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uizondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

 

Le banche di diritto dei beni di consumo sono bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich wenden tot het het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

 

Beste Klant, il suo formulier moet u alleen invulllen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Gabba Clique, Ceulemansstraat 59 te 2627 Schelle:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(it) :

Indirizzo consumato(it) :

 

Handtekening van consument(it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

bottom of page